Morning time ระดับ G.5,ป.5

บรรยากาศ Morning time ระดับ G.5,ป.5 เป็นการทบทวนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ในเนื้อหาที่เรียนมามีการฝึกหาคำตอบแสดงวิธีทำ โดยคุณครูมีการเฉลยคำตอบทีละข้อ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 

 

d9a55c6c-62d7-4e93-bcd0-c4e33a9bd3ad

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates