การทดสอบ QC

การทดสอบ QC. ระดับ G.3-G.5, ป.3-ป.5 เป็นการทดสอบในรายวิชาภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียน และมีการแจ้งผลการสอบให้ผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นทราบ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนและการสอนต่อไป 

 

88f5550a-6c89-41e8-b6e9-8a819a8c160d

 

e563b8a4-6ab8-4567-9da7-3cd9236d8a40

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates