เรื่อง แผนที่

การเรียนการสอนวิชาสังคม ชั้น ม.2 Gifted เรื่อง แผนที่ โดย ม.บุษยา STEP1ครูQuiz 9 ข้อ STEP2 ครูอธิบายโดยใช้สื่อทีวี พร้อมยกตัวอย่าง STEP3 นักเรียนสรุปและทำแบบฝึกหัดในสมุด STEP4 ครูสุ่มประเมินนักเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ 

 

be3e52c2-2f71-44be-8fe2-d1f5f128bd14

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates