เรื่อง สมการเชิงเส้น

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 เรื่อง สมการเชิงเส้น โดย ม.วัชรี STEP 1ครู Quiz ทีละข้อพร้อมเฉลย STEP 2 ครูอธิบายเนื้อหาโดยใช้สื่อทีวี พร้อมยกตัวอย่างโจทย์ STEP3 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือ ครูอธิบายเพิ่มเติมรายบุคคลให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ STEP4 ครูสรุปและสุ่มประเมินนักเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

2ffd603a-589c-4935-8b27-b8e19b5c38c9 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates