บรรยากาศการติว

บรรยากาศการติว วิชา ตณิตศาสตร์ ของห้อง Gifted m.3 โดย ม.วัชรี เรื่อง การหาพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต ครูฝึกให้ นร.วิเคราะห์โจทย์รายข้อ พร้อมชี้แนะวิธีการคิดหาคำตอบ นร.ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามและซักถามเมื่อสงสัย 

 

8c909beb-645b-41a1-ac1a-5cce6d93fe24

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates