Morning time ชั้น G.10

กิจกรรม Morning time ชั้น G.10 Mr.Jack ใช้สื่อบัตรคำตัวอักษร โดยฝึกให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์ในบทเรียนเพื่อค้นหาความหมายตรงกันข้าม และฝึกให้นักเรียนแต่งประโยคสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ถูกต้อง 

 

048dfb21-e922-49fb-a50d-826b086ad74d

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates