การเรียนการสอนชั้น ป.1-ป.2

การเรียนการสอนในระดับชั้น ป.1-ป.2 คุณครูผู้สอนจะเน้นการสอนแบบฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยใช้หลัก Go together ไปพร้อมๆ กัน และมีสื่อที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดและเข้าใจมากขึ้น 

 

74bb9af9-9f88-4a57-87da-387c88336e61

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates