เรื่อง เลขโรมัน

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น​ ม.1​ เรื่อง เลขโรมัน ​ม.อุบลวรรณ​ เริ่ม Step 1 การให้นักเรียนทำ Quiz พร้อมเฉลยจำนวน 10 ข้อ Step​2 ครูอธิบายโดยใช้สื่อ T.V. พร้อมกับการยกตัวอย่างถามตอบเป็นรายบุคคล เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ​Step​3 นักเรียนทำแบบฝึกหัดจำนวน 9 ข้อ ​และคำถาม HOTS 1ข้อ ลงในสมุด​ Step4 ครูใช้คำถาม Random ทั้งห้อง 1 ข้อ ​เพื่อวัดความเข้าใจ​ก่อนที่จะสุ่มนักเรียน 2 คน ออกมาสรุปบทเรียนอีกครั้ง 

 

2393417d-b38e-4bd8-8bfb-e3851a2dcb7a

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates