เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของชั้น ม.1-3 Gifted นักเรียนนั่งสมาธิและสวดภาวนา จากนั้นครูประจำชั้น เปิดซีดีConversation ให้นักเรียนฟังและฝึกออกเสียงตามโดยนักเรียนพยายามออกเสียงตามเป็นอย่างดี 

 

562d87cc-9700-4742-aaaa-1e0922230807

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates