เรื่องของการล้างมือ

สัปดาห์นี้ในระดับชั้นเด็กเล็กได้ส่งเสริมวินัยในเรื่องของการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ผ่านตัวละคร Mascot พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง Random นร.5 คน นักเรียนสามารถตอบคำถามได้ 4 คน คิดเป็น 80% 

 

0988b055-44bf-458c-8c89-050a817a9b49

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates