วิชาเคมี ม.2 Gifted

การเรียนการสอนวิชาเคมี ชั้น ม.2 Gifted เรื่อง ความสัมพันธ์ของปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส โดย ม.ปิยวรรณ STEP 1 ครู QUIZ 9 ข้อลงในสมุดโดยขึ้นโจทย์ทีละข้อพร้อมเฉลย STEP 2 ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างและเทคนิคการจำโดยใช้สื่อทีวี STEP 3 นักเรียนสรุปเนื้อหาลงในสมุดด้านซ้ายและทำแบบฝึกหัดลงในสมุดขวา STEP 4 ครูสรุปบทเรียนรวมกับนักเรียน สุ่มเลขที่ 7,8,9,10,11 ให้นักเรียนสรุปกฏของแก๊สคนละ 1 กฏพร้อมอธิบาย นักเรียนตอบได้ 4 คน เลขที่ 7 บอกกฏได้แต่อธิบายเหตุผลไม่ได้จึงให้ครูอธิบายให้นักเรียนฟังอีกรอบ 

 

edf3e22f-acd0-44c2-8b40-719304a0de1b

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates