เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับโมล

การเรียนการสอน วิชา เคมี ชั้น ม.1 Gifted เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับโมล โดย ม.ปิยวรรณ STEP 1 ครู QUIZ 9 ข้อ ลงในแบบเรียน STEP 2 ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างและแสดงวิธีหาคำตอบ STEP 3 นักเรียน ไฮไลต์ ขีดเส้นใต้ และ short note พร้อมตอบคำถามในแบบฝึกหัด STEP 4 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน ท้ายคาบสุ่มถามเลขที่ 8,13,17,22,28 บอกจำนวนโมลหรืออะตอมจากแบบฝึกหัด นักเรียนตอบได้ 4 คน เลขที่ 22 ยังตอบไม่ได้ครูได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ 

 

fb508afc-11a6-48e8-b975-19c63a2de592

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates