เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การเรียนการสอน วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 Gifted เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย ม.นภาพร STEP 1 ครู QUIZ 9 ข้อ ลงในสมุด STEP 2 ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างและแสดงวิธีหาคำตอบ STEP 3 นักเรียนสรุปและทำแบบฝึกหัดลงในสมุด STEP 4 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน ท้ายคาบสุ่มถามเลขที่ 5,7,1013,16 ให้หาคำตอบจากโจทย์ในแบบฝึกหัด นักเรียนตอบได้ 5 คน 

 

19c09ced-3d2e-4652-89f7-95244255489b

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates