วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4

การเรียนการสอน วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 เรื่อง การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ โดย ม.วรุต STEP 1 ครู QUIZ 9 ข้อ พร้อมเฉลยในแบบเรียน STEP 2 ครูใช้สื่อโปรเจคเตอร์อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างและแสดงวิธีหาคำตอบ STEP 3 นักเรียนสรุปและทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรม STEP 4 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน ท้ายคาบสุ่มประเมินนักเรียน 5 คน นักเรียนตอบได้ 4 คน นายกฤษฎาภร ยังหาคำตอบไม่ถูกต้อง ครูได้อธิบายเสริมเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น 

 

9b16ed85-3893-466e-9b44-22c3f76eb1c6

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates