เรื่อง สระ ออ

การเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย ชั้น ป.2 โดย ม.สุภจรรยา เรื่อง สระ ออ มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด STEP 1 นักเรียนอ่านและเขียนคำยากก่อนเรียนพร้อมกัน STEP 2 ครูใช้สื่อ T.V และบัตรคำ เพื่ออธิบายและสอนให้นักเรียนรู้จักสระออมากขึ้น STEP 3 นักเรียนทำแบบฝึกหัดแยกคำที่กำหนดและสรุปเป็น M.M STEP 4 ครู สรุปความหมายของ สระ ออ อีกครั้ง พร้อม random 5 คน นร.สามารถแยกคำที่ประสม สระออ ได้ทุกคน 

 

tc23e88ff-7bf0-4883-b475-28b74e9d5728

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates