เรื่อง การสรุปความจากการฟัง

การเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย ชั้น ม.4 เรื่อง การสรุปความจากการฟัง การดู โดย ม.วรรณิษา STEP 1 ครู QUIZ 9 ข้อ พร้อมเฉลย STEP 2 ครูอธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างโดยใช้สื่อโปรเจคเตอร์ STEP 3 นักเรียน ไฮไลต์ ขีดเส้นใต้ และบันทึกเพิ่มเติมในสมุดและหนังสือ STEP 4 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน ท้ายคาบสุ่มประเมินนักเรียน 5 คน นักเรียนตอบได้ถูกต้องทั้ง 5 คน 

 

tcf110ea9-44b4-4d42-b259-0f125364a16d

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates