Morning Time อ่านเงียบ

กิจกรรม Morning Time อ่านเงียบ ระดับ G.3-5 /ป.3-5 นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนจากหนังสือเรียนเสริมสร้างทักษะการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้รักในการอ่านหนังสือและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ครูทดสอบอ่านเป็นรายบุคคลเพื่อประเมินผลการอ่าน 

 

t37af14cc-12d2-4df6-aeec-82f459fa7c74

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates