การสอบ Q.C.

โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผู้เรียน หลังจากจบบทเรียนในทุกรายวิชา(หลัก) หรือที่เรียกว่าการสอบ Q.C. ทุกเดือนโดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการทดสอบในแต่ละครั้งได้จากสมุด Diary ของนักเรียนทุกคน 

 

t3b8e85c1-1d9a-4bb3-99c8-f88b21422558

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates