เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

การเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้น ม.5 Gifted เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ โดย ม.วรรณิษา ก่อนเริ่มเรียนนักเรียนอ่าน Reading บนกระดาน STEP 1 นักเรียนเขียนคำยาก พร้อมเฉลยและสลับกันตรวจ STEP 2 ครูอธิบายโดยยกลำดับการเรียงของการเขียนรายงานพร้อมสุ่มถามความเข้่าใจเป็นระยะ STEP 3 นักเรียนสรุปเนื้อหาเเละทำแบบฝึกหัดลงในสมุด STEP 4 นางสาวฐิติมาภรณ์ สรุปบทเรียน โดยมีครูคอยช่วยอธิบายเพิ่มเติม พร้อมสุ่มถามนักเรียน 5 คน นักเรียนตอบได้ทุกคน 

 

t5ace0b7d-74d5-4939-bf5b-ac578add40b4

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates