คุณธรรมในสังคมไทย 4.0

ฝ่ายแนะแนวเข้าร่วมประชุมเสวนา " คุณธรรมในสังคมไทย 4.0 " ห้องประชุมใหญ่ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำแผนงานคนไทย 4.0 และกลุ่มการศึกษา โดย ศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่องสถานการณ์ บ้าน วัด โรงเรียน ในทศวรรษที่ผ่านมาของประเทศไทย และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง " เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนไทย 4.0 " โดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม 

 

t0cc5f73b-5c0a-48a9-a164-6aa8f5b772db

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates