แนะแนวการศึกษาต่อ

ครูแนะแนว เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางมหาวิทยาลัยได้แนะนำคณะต่าง ๆ ที่เปิดรับในปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสนี้ได้พบปะนักเรียนศิษย์เก่าที่มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 คน คือ น.ส.พิมชนก จ้าวเจริญ และ น.ส.นำพร จ้าวเจริญ ซึ่งเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

 

t22ea7f7d-0ad3-430b-9cff-c2edce99c3d1

 

t1d7c6723-9303-40d3-9d4e-6cde9e67631b

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates