เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น

การเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.6 เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดย ม.ภนิดา STEP 1 ครูถาม-ตอบ ทบทวนรูปประโยค "เคย...เเล้ว" STEP 2 ครูอธิบายโดยใช้สื่อประกอบพร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์และสร้างประโยคพร้อมกับสุ่มถามความเข้าใจเป็นระยะ STEP 3 นักเรียนสรุปหลักการใช้ประโยคลงในสมุดและทำแบบฝึกหัด ครูเดินดูให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ STEP 4 ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน ท้ายคาบสุ่มประเมินนักเรียน 3 คน สามารถตอบได้ถูกต้องทั้ง 3 คน 

 

t2e26f56a-ee1f-4335-8d33-cddd94200ddb

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates