เรื่อง หลักธรรมทางศาสนา

 การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.4 เรื่อง หลักธรรมทางศาสนา โดย ม.ชัชวาล STEP 1 นักเรียนทำ QUIZ จำนวน 9 ข้อ ลงในสมุด ครูเฉลยและนักเรียนตรวจคำตอบของตนเอง STEP 2 ครูอธิบายเนื้อหา โดยใช้สื่อประกอบพร้อมรุปโดยใช้ Mind Maps และสุ่มถามนักเรียนเป็นระยะ STEP 3 นักเรียนสรุปความรู้ลงในสมุด และทำแบบฝึกหัด STEP 4 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน ท้ายคาบสุ่มถามนักเรียน 3 คน สามารถตอบคำถามได้ทั้ง 3 คน

 

tf1d52105-9898-4c51-84b3-01b4a28b6eb6

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates