เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์

ในการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ โดย ม.รจนา STEP 1 นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนเรียน ครูเปิด conversationให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม อ่าน vocabulary วิชา Math จากนั้นนักเรียนทำ QUIZ 10 ข้อ ลงในสมุด ครูเฉลยนักเรียนสลับกันตรวจ STEP 2 ครูอธิบายเนื้อหาโดยใช้ powerpoint และบัตรภาพประกอบการอธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ และสุ่มถามเพื่อเช็คความเข้าใจเป็นรายบุคคล STEP 3 นักเรียนทำการสรุป Mind map ซีกซ้ายและทำแบบฝึกหัดซีกขวาตามโจทย์ที่ครูให้ ครูเดินตรวจเช็คความถูกต้อง และให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเป็นรายบุคคล และมีการบ้านเป็นแบบฝึกหัดอีก 1 คู่หน้า เพื่อให้นักเรียนได้ทำในวันหยุด STEP 4 ครูสุ่มถามนักเรียน 5 คน ตอบถูก 4 คน อีกคนครูช่วยอธิบายจนสามารถตอบได้ถูกต้อง ด.ช.ศุภวิชญ์ สรุปบทเรียนหน้าชั้นเรียน ครูพูดสรุปอีกครั้งเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจ 

 

tf1d1e9b6-e0d2-476b-9d21-fa5fc684b767

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates