วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2

การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเลขยกกำลัง โดย ม.อุบลวรรณ ครูได้เตรียมการสอนมาอย่างดี STEP 1 นักเรียน อ่าน Conversation ตามคลิปเสียงและอ่านออกเสียง Vocabulary ในวิชา Math และ Quiz 10 ข้อ พร้อมเฉลยนักเรียนสลับกันตรวจ STEP 2 ครูใช้ PowerPoint เพื่อทบทวนเนื้อหา สูตร วิธีคิด หน้าชั้นเรียนพร้อมถาม/ตอบ และยกตัวอย่างแบบฝึกหัดบนกระดานเพื่อให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีการสุ่มถามวิธีการคิดคำตอบนักเรียนเป็นstep STEP 3 นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า 35 จำนวน 15 ข้อ ลงสมุด 2คู่หน้า ครูเดินตรวจงานและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนสามารถทำเสร็จเพียง 1 คู่หน้า อีก 1 คู่หน้า ครูให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านในวันที่หยุดอยู่บ้าน STEP 4 ครูสุ่มนักเรียนออกมาแสดงวิธีคิด 5 ข้อ จำนวน 5 คน ทุกคนสามารถคิดหาคำตอบได้ถูกต้อง ท้ายคาบ ด.ญ.จุฑามณี สรุปบทเรียนหน้าชั้น ครูสรุปบทเรียนเพิ่มเติมอีกครั้ง 

 

tt01d35ed2-ee30-4fcd-b6ee-cd9cb232ad34

 

tt388ad7aa-815f-4655-8e51-1f351570298a

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates