การสอบ Q.C.

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผู้เรียน หลังจากจบบทเรียนในทุกรายวิชา(หลัก) หรือที่เรียกว่าการสอบ Q.C. ทุกเดือนโดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการทดสอบในแต่ละครั้งได้จากสมุด Diary ของนักเรียนทุกคน 

 

t3b8e85c1-1d9a-4bb3-99c8-f88b21422558

Morning Time อ่านเงียบ

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรม Morning Time อ่านเงียบ ระดับ G.3-5 /ป.3-5 นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนจากหนังสือเรียนเสริมสร้างทักษะการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้รักในการอ่านหนังสือและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ครูทดสอบอ่านเป็นรายบุคคลเพื่อประเมินผลการอ่าน 

 

t37af14cc-12d2-4df6-aeec-82f459fa7c74

วิชา Art ชั้น ป.1/2

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอน วิชา Art ชั้น ป.1/2 โดย ม.มนวิภา STEP 1 นักเรียน เรียนรู้คำศัพท์ก่อนวาดภาพ อ่านและเขียนคำศัพท์โดยการ Go to STEP 2 ครูให้นักเรียนดูภาพจาก ต.ย. สนทนาถึงสิ่งที่สังเกตเห็น พร้อมทั้งสอนเทคนิคการวาดภาพปลาหมึกตามขั้นตอน STEP 3 นร.วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด 8-10 ภาพ โดยครูคอยแนะนำรายคน STEP 4 ครู random ทบทวนคำศัพท์ท้ายคาบ 5 คน นร.สามารถตอบได้ทุกคน 

 

tc2ab2f74-1ff0-4c03-a01f-9d0c690b4248

เรื่อง การสรุปความจากการฟัง

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย ชั้น ม.4 เรื่อง การสรุปความจากการฟัง การดู โดย ม.วรรณิษา STEP 1 ครู QUIZ 9 ข้อ พร้อมเฉลย STEP 2 ครูอธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างโดยใช้สื่อโปรเจคเตอร์ STEP 3 นักเรียน ไฮไลต์ ขีดเส้นใต้ และบันทึกเพิ่มเติมในสมุดและหนังสือ STEP 4 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน ท้ายคาบสุ่มประเมินนักเรียน 5 คน นักเรียนตอบได้ถูกต้องทั้ง 5 คน 

 

tcf110ea9-44b4-4d42-b259-0f125364a16d

เรื่อง สระ ออ

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย ชั้น ป.2 โดย ม.สุภจรรยา เรื่อง สระ ออ มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด STEP 1 นักเรียนอ่านและเขียนคำยากก่อนเรียนพร้อมกัน STEP 2 ครูใช้สื่อ T.V และบัตรคำ เพื่ออธิบายและสอนให้นักเรียนรู้จักสระออมากขึ้น STEP 3 นักเรียนทำแบบฝึกหัดแยกคำที่กำหนดและสรุปเป็น M.M STEP 4 ครู สรุปความหมายของ สระ ออ อีกครั้ง พร้อม random 5 คน นร.สามารถแยกคำที่ประสม สระออ ได้ทุกคน 

 

tc23e88ff-7bf0-4883-b475-28b74e9d5728

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates