เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 Gifted เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดย ม.นภาพร ก่อนเริ่มเรียนนักเรียนฟังและอ่าน Conversation STEP 1 นักเรียน QUIZ 10 ข้อลงสมุด ครูเฉลยพร้อมสลับกันตรวจ STEP 2 ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างโจทย์ที่หลากหลายและสุ่มถามเป็นระยะ STEP 3 นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด โดยครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อสงสัย STEP 4 ตัวแทนนักเรียนสรุปโดยครูเพิ่มเติมให้ พร้อมสุ่มประเมินนักเรียน 5 คน ตอบคำถามได้ถูกต้อง 4 คน ด.ช.ธนชาติ ครูอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้ง จึงหาคำตอบได้ถูกต้อง 

 

t6f82d554-096a-464b-b99e-98c54ee789e0

เรื่อง ความดันในของไหล

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.2 Gifted เรื่อง ความดันในของไหล โดย ม.จีราภรณ์ ก่อนเริ่มเรียนนักเรียนอ่านฟังและอ่าน Conversation พร้อมกัน STEP 1 นักเรียน QUIZ 9 ข้อ ลงในสมุดพร้อมเฉลยและตรวจ STEP 2 ครูสาธิตการไหลของของเหลว และอธิบายพร้อมยกตัวอย่างโจทย์ในการคำนวณ STEP 3 นักเรียนสรุปและทำแบบฝึกหัดลงในสมุดโดยครูเดินดูช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เข้าใจ STEP 4 นักเรียนแสดงวิธีการหาคำตอบโดยครูช่วยอธิบายเสริม สุ่มถามนักเรียน 5 คน ตอบได้ 4 คน เลขที่ 28 ยังตอบคำถามไม่ได้ครูจึงอธิบายเพิ่มเติม 

 

t111c4854-4e24-4a6c-a8a6-789436b98bf0

เรื่อง ตรีโกณ

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนวิชาคณิตเพิ่มเติม ชั้น ม.5 Gifted เรื่อง ตรีโกณ โดย ม.วัชรี ก่อนเริ่มเรียนนักเรียนอ่าน Reading บทกระดาน STEP 1นักเรียน QUIZ 10 ข้อลงสมุด ครูเฉลยพร้อมสลับกันตรวจ STEP 2 นักเรียนดูคลิปวีดีโอตัวอย่างการหาคำตอบ ครูอธิบายเพิ่มเติมเป็นช่วง ๆ STEP 3 ครูมอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อสงสัย STEP 4 ครูสรุปเทคนิคในการทำโจทย์ให้นักเรียนฟังอีกรอบ พร้อมสุ่มประเมินนักเรียน 5 คน ตอบคำถามได้ถูกต้อง 4 คน อีก 1 คน ครูทำการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 

t2d38cfb6-f582-4135-8f2a-0554a8e9e4a9

เรื่อง แรงลัพธ์

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.4 Gifted เรื่อง แรงลัพธ์ โดย ม.ณัฐภรณ์ ก่อนเริ่มเรียนนักเรียนอ่านReading บนกระดาน STEP 1 นักเรียนทำQUIZ 9 ข้อ พร้อมเฉลยและสลับกันตรวจ STEP 2 ครูอธิบายโดยให้นักเรียนทดลองลากโต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อเปรียบเทียบการออกแรง จากนั้นครูยกตัวอย่างโจทย์ที่ใช้ในการคำนวณ STEP 3 นักเรียนสรุปและทำแบบฝึกหัดโดยครูเดินดูช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ STEP 4 ตัวเเทนนักเรียนสรุป 1 คน และสุ่มทดสอบ 5 คน นักเรียนสามารถตอบได้ 5 คน 

 

t6814608a-2a87-4c45-b252-e5d8540cf914

เรื่อง การเขียนจดหมาย

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 Gifted เรื่อง การเขียนจดหมาย โดย ม.ปฐมพชร์ ก่อนเริ่มเรียนนักเรียนฟังConversation และออกเสียงตาม STEP 1 นักเรียนอ่านคำยากและเขียนคำยากลงในสมุดพร้อมเฉลยและตรวจ STEP 2 ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบจากโจทย์ที่พบในข้อสอบโอเน็ต STEP 3 นักเรียนสรุปและทำแบบฝึกหัดลงในสมุดโดยครูเดินดูนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ STEP 4 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน ท้ายคาบสุ่มถามนักเรียน 5 คน ตอบถูก 5 คน 

 

t88d713a6-64ea-4526-b34f-94aea0b67fc7

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates