กำหนดการขายหนังสือ - สมุด รอบ 2

เนื่องจากตามกำหนดการจำหน่ายหนังสือ - สมุด ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกและการบริการที่ล่าช้าไปบ้าง ทำให้ยังมีผู้ปกครองอีกหลายท่านยังไม่สะดวกหรือทำการจัดซื้อให้แล้วเสร็จตามวันเวลาที่กำหนด

ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่ยังไม้ได้ดำเนินการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการจำหน่ายหนังสือ - สมุด อีกครั้ง ในวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ปกครองทุกท่านและขอขอบพระคุณในความร่วมมือด้วยดีเสอมมา

 

นางเขมรัตน์   นันติปิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates