วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 Gifted

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 Gifted เรื่อง ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของคาร์โบไฮเดรต โดย ม.ณวรา STEP1 คร ูQUIZ 9 ข้อ ลงในสมุด STEP 2 ครูอธิบายเนื้อหาพร้อมทั้งสรุปเป็น Mind Map เพื่อเปรียบเทียบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแต่ละชนิด STEP 3 นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดยใช้ข้อสอบ สอวน.และ O-Net ลงในสมุดโดยครูเดินดูอธิบายให้กับนักเรียนที่ไม่เข้าใจ STEP 4 ครูสรุปเนื้อหาที่เรียนในวันนี้และสุ่มประเมิน 5 คนนักเรียนตอบถูก 4 คน อีก1คนตอบผิด จึงได้ทำการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น 

 

641c0914-03f3-4007-86ce-0b87035a69b6

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates