เรื่อง ระดับความเข้มเสียง

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.5 Gifted เรื่อง ระดับความเข้มเสียง โดย ม.จิณห์วรา STEP 1 ครู QUIZ 9 ข้อลงในสมุดโดยขึ้นโจทย์ทีละข้อและเฉลย STEP 2 ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างโดยใช้สื่อทีวี STEP 3 นักเรียนสรุปและทำแบบฝึกหัดลงในสมุด STEP 4 ครูสรุปบทเรียนและสุ่มถาม ท้ายคาบสุ่มทำโจทย์จากแบบฝึกหัด 1 ข้อ นักเรียนหาคำตอบได้ 9 คน เลขที่ 8 ยังหาคำตอบไม่ได้จึงให้ครูแนะนำวิธีทำและให้นักเรียนหาคำตอบอีกครั้ง 

 

c30b3bdf-94a2-49b9-94a0-ed57c054dd82

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates