วิชา H.E ชั้น ม.2 Gifted

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอน วิชา H.E ชั้น ม.2 Gifted เรื่อง How to Avoid and Prevent Contracting Sexually Transmitted Diseases โดย Mr. Somchai STEP 1นักเรียนอ่านคำศัพท์ STEP2 ครูอธิบายโดยใช้สื่อ นักเรียนไฮไลท์ ขีดเส้นใต้ และแปลคำศัพท์ STEP 3 นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกหัด STEP 4 ครูสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียนโดยมีการสุ่มถามนักเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ ท้ายคาบสุ่มเลขที่ 4,12,16,20,24 สรุปเรื่องที่เรียนวันนี้ นักเรียนสามารถสรุปได้ 4 คน เลขที่ 16 ยังไม่สามารถสรุปเรื่องที่เรียนได้ต้องเกริ่นนำให้ 

 

2f021505-9f0f-4227-8e3b-85a60ba449d9

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates