เรื่อง Effects of Alcohol

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนวิชา Science ชั้น ม.4 Gifted เรื่อง Effects of Alcohol โดย Ms.Rose ก่อนเริ่มเรียนนักเรียนอ่าน Reading บนกระดาน STEP 1 นักเรียนทำ QUIZ ลงในสมุด พร้อมครูเฉลย STEP 2 ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างโดยใช้สื่อประกอบ มีการสุ่มถามเป็นระยะ STEP 3 นักเรียนสรุปบทเรียนเป็น Mind Maps ลงในสมุด STEP 4 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน โดยครูสุ่มถามนักเรียน 5 คน สามารถตอบคำถามได้ 5 คน 

 

t10d3a483-b458-40c5-b1ef-31f4248cf80c

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates