การรับสมัคร

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556 แผนกสองภาษา (Bilingual Programme)

  1. เปิดรับสมัครนักเรียนชาย -หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปี - 17 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  2. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 7.30 น. - 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
  3. ระดับชั้น Pre KG.1 - Grade 11
  4. เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แผนกสองภาษา) ในโครงการ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน


ขั้นตอนการสอบและการประเมินผล

Pre KG. ประเมินพัฒนาการความพร้อมด้านต่างๆ ของนักเรียน

K.G. 1 - K.G. 3 ประเมินพัฒนาการ ความพร้อมด้านต่างๆ และสอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ)

Grade 1 - Grade 6  สอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ)

Grade 7 - Grade 8  สอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / สังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษ) 

มอบตัวลงทะเบียนภายในวันที่ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ธุรการ

การชำระเงิน

รับชำระเงินเป็นเงินสด

นักเรียนใหม่

เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนเดือนเมษายน เวลา 08.30 น. - 14.30 น. ค่าเรียนปรับพื้นฐานคนละ 4,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

  1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด (รับรอบสำเนาถูกต้อง)
  4. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1 ชุด (ปพ.1, ปพ.7)
  5. รูปถ่ายสีของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนักเรียนด้านหลังรูป)
  6. รูปถ่ายสีของบิดา - มารดา ขนาด 2 นิ้ว จำนวนคนละ 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนักเรียนด้านหลังรูป)

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2558 แผนกสามัญ
ชั้น ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร    ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ ค่าเรียนดนตรี  ค่าเรียนคอมฯ ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
การเรียน / ภาคเรียน / ปีการศึกษา / ภาคเรียน / ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น
ป.1 - 3        15,000      3,000          1,000          500          500      20,000      19,000
ป.4        15,000      3,000 -          500          500      19,000      19,000
ป.5        15,000      3,500 -          500          500      19,500      19,500
ป.6 - ม.6        15,000 - -          500          500      16,000      16,000
               
ค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2558 แผนกสามัญ Gifted
ชั้น ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร  ค่าเรียนดนตรี ค่าเรียนคอมฯ ค่าปรับอากาศ  ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
การเรียน / ภาคเรียน / ภาคเรียน / ภาคเรียน / ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น
ม.1 - 3        11,000          -             500          500        1,500      13,500      13,500
ม.4 - 6        15,500          -             500          500        1,500      18,000      18,000
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates