ประวัติโรงเรียน

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งที่ 22 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งขึ้นโดยท่านอาจารย์พิบูลย์ และท่านอาจารย์ เพ็ญศรี ยงค์กมล เมื่อปี พ.ศ.2551 บนเนื้อที่ 14 ไร่ ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ในปี การศึกษา 2551 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และจะขยายสูงขึ้น เรื่อยไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนจัดหลัก สูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme) และหลักสูตรสามัญ เน้นให้มีบรรยากาศ การเรียนการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองและสนุกกับการเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีพัฒนาการ ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates