กำหนดการสอบ Q.C.

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่   มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการทดสอบรายเดือน เพื่อควบคุมคุณภาพ เรียกย่อว่า ?Q.C.? คิวซี   มาจากคำภาษาอังกฤษ Quality   Control   Test    เป็นการทดสอบนอกเหนือไปจากการสอบย่อย การสอบกลางภาค และ ปลายภาค ผลการทดสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพนี้นำมาใช้เปรียบเทียบระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ซึ่งบางครั้งครูสอนด้วยวิธีการที่ต่างกันและหลากหลาย หากผลการสอบมีความแตกต่างกันมาก จะสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที

  • กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 1

                - ครั้งที่ 1   วันที่ 17 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

                - ครั้งที่ 2   วันที่  8 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

                - ครั้งที่ 3   วันที่ 13 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

                - ครั้งที่ 4   วันที่ 16 - 20 กันยายน พ.ศ. 2556

  • กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 2

                - ครั้งที่ 5   วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

                - ครั้งที่ 6   วันที่ 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2557

                - ครั้งที่ 7   วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

  • เนื้อหาวิชาสอบ Q.C. ภาควิชาภาษาอังกฤษมีดังนี้

                - G. 1 ? G. 6    English (ภาษาอังกฤษ)     จำนวน 5 วิชา ได้แก่  Lang, CL, Math, Science, Social Studies

                - G. 7 ? G. 11 English (ภาษาอังกฤษ)      จำนวน 4 วิชา ได้แก่  Lang, Math, Science, Social Studies

  • เนื้อหาวิชาสอบ Q.C. ภาควิชาภาษาไทยมีดังนี้

                - G. 1 ? G. 4     จำนวน 2 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

                - G. 5 ? G. 11  จำนวน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

  • วิธีการสอบ นักเรียนทุกคน ทุกห้อง ทุกระดับ สอบตามวัน เวลา สถานที่ของแต่ละระดับ ครูอ่านคำถามให้นักเรียนฟัง

     และนักเรียนเขียนคำตอบในกระดาษคำตอบที่จัดให้ ข้อสอบแบบปรนัยหรือให้คำตอบสั้นๆ วิชาที่สอบเป็นภาษาอังกฤษ

     จะมีครูต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นผู้อ่าน สำหรับ G.1 ? G.11 คำถามที่ใช้จะนำมาจากทุกวิชาในภาคภาษาอังกฤษ

  • เวลาสอบ ประมาณ 40 นาที

                พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้จัดส่งตัวอย่างข้อสอบภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบวันที่ 17 ? 21  

     มิถุนายน พ.ศ.2556  มาให้ผู้ปกครองได้แนะนำเด็กในปกครองของท่าน เพื่อให้เกิดความพร้อมยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริม

   การพัฒนาการของผู้เรียนอีกด้านหนึ่ง

                อนึ่ง ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านในการตรวจสอบสมุดงานของนักเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ

     ผู้เรียน หากท่านพบว่ามีสิ่งใดที่สมควรแก้ไข ทางโรงเรียนยินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นจากท่าน ขอขอบคุณยิ่ง

                                                                               

                                                                                                                                                                                                ฝ่ายวิชาการ

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates