Morning Time ระดับมัธยม

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

บรรยากาศกิจกรรม Morning Time ระดับมัธยม นักเรียนฝึกการสนทนาเเละเล่าเรื่องจากรูปภาพที่กำหนดให้ร่วมกับครูต่างชาติ นักเรียนระดับชั้น ม.3,G. 9 ติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต 

 

IMG 5161

การสอบกลางภาค 1/2559

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

บรรยากาศการสอบกลางภาค 1/2559 วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.4 นักเรียนมีความตั้งใจทำข้อสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีครูผู้คุมสอบคอยให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เข้าใจวิธีการทำข้อสอบ 

 

IMG 2860

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/1

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6/1 ครูเริ่มการสอนสร้างความสนใจด้วยคำถามเพื่อกระตุ้นความคิด อธิบายเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการอธิบายสรุปเนื้อหาเป็น Mind map ใช้ทักษะการถามตอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจก่อนทำแบบฝึกหัดลงสมุด ครูเดินตรวจสอบและอธิบายเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล ท้ายคาบมีการสุ่มนักเรียนออกมาเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนเพื่อฝึกทักษะการพูด 

 

IMG 1694

Morning time P.2-P.4

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

บรรยากาศกิจกรรม Morning time ระดับ ป.2-ป.4 นักเรียนได้ฝึกอ่านภาษาอังกฤษและภาษาไทย กับครูไทยและครูต่างชาติ เพื่อให้สามารถประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ 

 

IMG 1929

พบปะผู้ปกครองนักเรียน KG 2 ขึ้น KG 3

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

บรรยากาศพบปะผู้ปกครองระดับชั้น KG 2 ขึ้น KG 3 แผนก Inter เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน Summer Course และเยี่ยมชมห้องเรียนจริง มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม 21 คน มีนักเรียนสมัครเรียนเพิ่มอีก 2 คนค่ะ

 

IMG 5468

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates